jeudi 6 septembre 2018

راز افسانه جنگ 2500 ساله غرب و 1400 ساله اسلام با مابرنامه سیاوش اوستا اورمزد شید 15 شهرویرماه سال 7756 آریایی میترایی

غربی ها با نام رم و یونان با بزرگ کردن مسیحیت و قتل عام میتراگرایان از دوهزار سال پیش در جنگی نابرابر ضد ایران میلیونها میترا گرا را حتی در اروپا کشته و صدها معبد میترا را یا ویران کردند و یا تبدیل به کلیسا کردند

 https://youtu.be/HHJvJjgIXn8

رهبری معتاد و تریاکی و سرزمینی معتاد به موتد مخدر و بازیهای رایانه که ثدرن و سلحشوری را از مردم گرفته است و یک احمد زین الدین که پیدا میشود و در برابر علی علی مطهری می ایستد با اینکه یکی از هواداران سابق روحانی و مطهری است اما با نام اصولگرا او را ترور شخصیت میکنند

و ملتی که سپاسمند خدمات هر چند کوچک مردمش نباشد زیان بزرگی میبیند

حكومت اسلامي با كمك جهان اسلام تازی و غزبی مانده است

نفوذ هزاران ساله تفکر تازی

همه کشورهای ارتجاعی و مارکسیستی کمونیستی عرب ضد ایران سربلند پادشاهی عمل کردند

سعوديها و خليج فارس

ليبي صدام سوريه

چپها و مسلمانان در جناح ضد شاه با پول اعراب

كافي ارشاد

فداييان مجاهدين

پيكار كنفدراسيون

مصر اردن مغرب با شاه الجزاير بي طرق

بازرگان ۲۷۵ روز آزادی برای مردم

ترور سامی فروهر قطب زاده و امیر انتظام

بنی صدر 16 ماه آزادی اندیشه در دوران جنگ

اسفنديار رحیم مشایی با شعار

مكتب ايراني مكتب اسلامي از نخستین روز ضد جمهوری اسلامی عمل کرد

از اول معاون رييس جمهور

مخالفت با حكم حمومتي با عزل اسفنديار

رقص تركيه

بازگشت همه ايرانيان

بلايي كه سر خسين فاطمي در اوردند

دف و قران خواني

شكستن خط قرمز خامنه اي

نامه ها نقد هاي

اتش زدن حكم دادكاه جلو سفارت انگليس

در ریاست میراث ایران دهها کار انقلابی و میهنی در دفاع و پشتیبانی و خوب نگاه داشت آثار باستانی ایران و مخالفتهای شدید با ولب فقیه و اخراج وزرای او از کابینه و بست نشینی هایی که بت خامنه ای را شکست

جوانفكر و دیگر یارانش

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

#Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi pour nuire à David Abbasi.- et son biographie

      #Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas  Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi po...