mardi 19 mars 2019

راز و رمز حاجی فیروز و پیروز نهاوندی و قتل خلیفه تازی و چرا ایرانیان حاجی را به فیروز افزودند و پیروز مان را فیروز خواندند؟ پایان تقیه و ترس از تازیان این واژه پلید حاجی را که امروزه نشانه لواط و لواطگری در مکه میباشد را از فرهنگ کهن خود پاک کنیم


راز و رمز حاجی فیروز و پیروز نهاوندی و قتل خلیفه تازی  و چرا ایرانیان حاجی را به فیروز افزودند و پیروز مان را فیروز خواندند؟
پایان تقیه و ترس از تازیان این واژه پلید حاجی را که امروزه نشانه لواط و لواطگری در مکه میباشد را از فرهنگ کهن خود پاک کنیم


پیرروز نهاوندی و هنرمند گوهر ساز و مروار ید پرداز  آریایی در تازش تازیان به ایران سردار سپاه بود که به اسارت تازیان درآمده و بخاطر هنرمند بودنش بقیمت بالایی بعنوان برده به پور مغیره تازی فروخته شد او نخستین سردار ی بود که با هرمزان و پور لگام و و هسته نخستین مبارزه مسلحانه پنهان و کشتن  رهبران تازی را برنامه ریزی کرده و عمر و عثمان و علی را بقتل رساندند
از آن زمان پیروز نهاوندی که در میان تازیان به آب لولو مشهور بود وتازیان بخاطر نداشتن حرف پ هر پ را 
ف میخوانند پار سی را فارسی   پیروز نهاوندی را نیز فیروز خو اندند
و اما ایرانیان پاک نژاد از همان روزها نام فیروز را به نشانه سپاس و جاودان کردن تلاش‌های سری در جنگ پنهان با تازیان به پیروز نهاوندی  و به دو آتشبان آتشگاه ها دادند که از جایگاه دومنار چپ و راست.   آتشگاه را که در وسط بود همواره پرستاری می‌کردند تا شعله ور باشد و بدین‌گونه چهره آنها همیشه سوخته و سیاه بود. و واژه حاجی را به فیروز اضافه کردند تا با تقیه کاری و بر گرفتن این واژه ی امروزه ننگین    بتوان بهانه ای در شادی آفر ینی در نوروز با بزرگداشت بزرگانی چون پیروز نهاوندی و پور لگام و هرمزان و و داشته باشند. عمو نوروز که در مسیحیت بابا نوئل شده است نیز میترا بوده است که درکتاب من با خدا رقصیدم شرح کامل را داده ایم 
بدین سان از شعرا و ترانه سراهای پارسی زبان با عشق و مهر درخواست میکنم تا سروده های تازه ای با حذف واژه ننگین حاجی. و پیروز  کردن فیروز بسازند
سياوش اوستا   پاریس
نوروز سال 7757 آریایی میترایی بر شما مهربان یاران همایون و فرخنده باد


توجه داشته باشید که بسیاری از اندیشه ها و نوشته های نوپردارانه سیاوش اوستا در رسانه های مختلف دستکاری ‌شده و و حذف برخی نکات مهم و فزودن جملاتی نادرست با امضاهای دروغین و دزدانه اینجا و آنجا منتشر می‌شود. بدین رو مهر ورزی نموده و با مراجعه به منابع اصلی در سایت‌های اصلی خود ما از پیشروی اینگونه نیرنگ های استعماری نا مردمی و اطلاعاتی پیشگیری کنید و زین پس متخلفین حتی در ایران ردیابی و افشا و مورد پیگرد قرار می‌گیرند از شما مهربان یاران نیز در این کوشش یاری می‌خواهیم

از طریق این سایت به همه اطلاعات ما دسترسی دارید با کامپیوتر باز کند اگر در صفحه تلفن کوچک است
http://opinion.pm

کانال تلگرام
@awesta7000
روزشمار و تقویم سال 7757 آریایی میترایی
http://iran7000.com
جشنهای پاریس شاید رقص خودتان یا کودکی فرزندانتان را اینجا بببند
http://aria7000.org


Bonjour

Le 21 Mars jour de l'an 7757 Perse-Mitraique, Premier jour du printemps est la fête traditionnelle perse dans plus de 40 pays qui célèbrent le nouvel an du calendrier persan.  (Tajikistan, Iran, Arménie, Afghanistan, pakistan, azarbayjan, israel, turquie, iraq, syrie, kurdistan...)  (www.iran7000.com)

Mon cher ami ' bonne fête de l'année 7757 Mitraïque     

plus d'info: http://France-Opinion.info     

Regardez nos emissions
en Français:
http://fr.mehrtv.com   

en perse:
http://pr.mehrtv.com

en Arabe: http://archive.mehrtv.com 

site de David:  http://DavidAbbasi.com 

 Avec mes Respects

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

#Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi pour nuire à David Abbasi.- et son biographie

      #Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas  Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi po...