jeudi 1 décembre 2022

3478 اگر لیست دولت موقت پیشنهادی اوستا راببینیدمیفهمید که به ایران حمله...

لیست پیشنهادی #دولت_موقت_لائیک_ایران برای پیوند و دیدن اسامی لیست دویست نفره و آرشیو T.me/awesta7000 YouTube.com/MehrTv www.Awesta.Fr به خاطر مسائل امنیتی اسامی دوستان داخل ایران بجز اسیران منتشر نمیشود بانوان در لیست اکثریت را دارند. لیست را خوب بخوانید این فقط بخشی از نامهای برگزیده می‌باشد شخصیتهای ایرانی که از خارج میهن برگزیده شده اند همه از اندیشمندان و نخبگانی هستند که در میدان سیاست اقتصاد علوم و تکنولژی جهان غرب را مدیریت میکنند چون شهرداران شهرهای بزرگ اروپا روم و فرانکفورت و فرانسه و رئیس پارلمان نروژ و وزرا و وکلای پارلمان و رئیس احزاب قدرتمند اروپا و کانادا و امریکا و مدیران برجسته در ناسا و گوگل و تویتر و اوبر و ای ب و نتورک و هنرپیشه های ستاره هالیوود و جهان اقتصاد ... پس از استقبال رییس جمهور فرانسه آقای امانوئل مکرون از خانم علی‌نژاد در کاخ الیزه که نقش مهمی در آتش به روسری در ایران داشت سه تن دیگر از اعضای دولت پیشنهادی موقت لاییک در پارلمان فرانسه و تصویب قطعنامه کمک به انقلاب نوین جوانان ایران با صددرصد آرا بدون هیچ رای مخالف... در هفتم آبانماه سال ۷۷۶۰ آربایی میترایی روز جهانی کوروش بزرگ یکماه پس از آغاز انقلاب نوین جوانان سلحشور آریایی سیاوش اوستا لیست پیشنهادی دولت موقت را اعلام کرده و تاکید کرد که تمامی نیروهای مترقی و انسانگرای و حقوق بشری جهان با مردم ما هستند و این انقلاب به پیروزی می‌رسد و مهربان یاران ایرانی خردمندی که امروز جهان را اداره می‌کنند به میهن خویش بازگشته و شکوه دیرین و آزادی و آبادی و دانش و همزیستی با تمامی جهان را به ارمغان خواهند آورد "لیست پیشنهادی دولت موقت غیرحزبی-دینی شش ماهه برای اداره امور جاری کشور و گزینش نوع میهن گردانی و انتخابات مجلس «مهستان» سیاوش_اوستا# اعلام کرد که هیچ پست و مسئولیتی نمیخواهد. #Narges_Eskandari, Mayor of Frankfurt, Germany #Darya_Safai, Member of the Belgian Parliament. #Amir_Taheri , Journaliste . #Jimmy_Delshad mayor Beverly Hills #Masud_Gharakhani, president of the #Ardalan_Shekarabi, Minister in the #Reza_Pahlavi #Amir_Shajareh #Anjelo_Talebi #Khashayar_Farmanbar, Minister in the #Zartosht_Bakhtiari, Mayor in France #Toumaj_Salehi #Ali_Karimi #Nasrin_Sotoudeh avocate #Nourizad #Mahdavifar #sepehri #Kamal_Jafari_yazdi #Abbas_Vahedian_Shahroudi #Narges_Mohammadi #Pierre_Morad_Omidyar -founder of eBay. #Pouran_Nazemi #General_Habib_Sayyari #Colonel_Halakoi_Ahmadian #Capitane_Houshang_Samadi -La liste de Gouvernement intérimaire laïc Proposé par #David_Abbasi. Les noms des amis à l'intérieur du pays ne sont pas publiés sauf pour les prisonniers Les femmes sont majoritaires dans la liste. Lisez attentivement la liste. Ceci n'est qu'une partie des noms choisis. Les personnalités iraniennes qui ont été choisies à l'étranger sont toutes des intellectuels et des élites qui gèrent le monde occidental dans le domaine de la politique, de l'économie, de la science et de la technologie, comme les maires de grandes villes européennes, Rome, Francfort, France et le président du Parlement norvégien, les ministres et avocats du Parlement, et le chef de partis puissants en Europe, au Canada et en Amérique, des dirigeants éminents de la NASA, Google, Twitter, Uber, eBay, et le réseau, et les acteurs vedettes d'Hollywood et l'économie mondiale... Après que Me MACRON, le président français a accueilli Mme Alinejad à l'Elysée, qui a joué un rôle important dans la lutte pour le retrait du foulard en Iran, trois autres membres du gouvernement intérimaire, proposés par David Abbasi سیاوش اوستا , lors de la conférence du Parlement français, en même temps que l'approbation de la résolution pour aider la nouvelle révolution de la jeunesse iranienne avec 100% des votes Sans voix dissidentes... À l'occasion de la journée internationale du roi Cyrus et après le début de la nouvelle révolution de la jeunesse iranienne - David Abbasi سیاوش اوستا Il a annoncé le gouvernement intérimaire et a souligné que toutes les forces progressistes, humanistes et des droits de l'homme du monde sont avec notre peuple et que cette révolution sera victorieuse et la gentillesse des sages amis iraniens qui gouvernent le monde aujourd'hui. Ils retourneront dans leur patrie et apporteront gloire ancienne, liberté, prospérité, connaissance et coexistence avec le monde entier. David Abbasi a souligné qu'il ne voulait aucun emploi ni aucune responsabilité au sein du gouvernement intérimaire. -Iran interim Gouvernement: Due to security issues, the names of friends inside Iran are not published except for prisoners Women are the majority in the list. Read the list carefully. This is only a part of the chosen names. The Iranian personalities who were chosen from abroad are all intellectuals and elites who manage the Western world in the field of politics, economy, science and technology, such as the mayors of major European cities, Rome, Frankfurt, France and The Speaker of the Norwegian Parliament, the ministers and lawyers of the Parliament, and the head of powerful parties in Europe, Canada, and America, prominent managers in NASA, Google, Twitter, Uber, eBay, and the network, and Hollywood star actors and the world economy...
#Narges_Eskandari, Mayor of Frankfurt, Germany #Darya_Safai, Member of the Belgian Parliament. #Amir_Taheri , Journaliste . #Jimmy_Delshad Former mayor of Beverly Hills #Masud_Gharakhani, president of the Norwegian Parliament #Ardalan_Shekarabi, Minister in the Swedish government #Reza_Pahlavi #Amir_Shajareh #Anjelo_Talebi #Khashayar_Farmanbar, Minister in the Swedish government #Zartosht_Bakhtiari, Mayor in France #Farah_Pahlavi #Masih_AliNejad #Nooshin_Dadgostar- Head of Sweden's Left Party #Nazanin_Afshin_Jam Miss Canada #Nazanin_Bonyadi' Artiste Étoile Hollywood #Omid_Nouripour - Chairman of the Green Party of Germany #Virginia_Raggi, The mayor of Rome, Italy #Arash_Derambarsh, Elected representative in France #Hadrien_Ghomi, Member of the French Parliament #Pouria_Amirshahi, Member of the French Parliament #Parsa_Marvi Member of the German Parliament. #Hamed_Esmaeilion #Sahra_Wagenknecht Member of the German Parliament #kaweh_Mansouri Member of the German Parliament #Yasamin_Fahimi Member of the German Parliament #Bijan_Djir_Sarai Member of the German Parliament. #Farhang_Halakoui , psychologist, #Romina_MokhtariPour , ministre suédoise du climat . #Noor_Pahlavi #Parisa_Liljestrand , ministre suédoise de la Culture. #Firouz_Naderi , executive positions at NASA's Jet Propulsion Laboratory. #Anousheh_Ansari , first Iranian in space. #Omid_Kordestani , member of the board at Twitter. #Sina_Tamaddon , vice president of applications for Apple Inc. #Shirin_Ebadi Prix Nobel de la Paix #Bijan_Kian #Hassan_Dai #Dara_khosroshahi.Predident Uber #Ali_Dai #Toumaj_Salehi #Ali_Karimi #Nasrin_Sotoudeh avocate #Nourizad #Mahdavifar #sepehri #Kamal_Jafari_yazdi #Abbas_Vahedian_Shahroudi #Narges_Mohammadi #Pierre_Morad_Omidyar -founder of eBay. #Pouran_Nazemi #General_Habib_Sayyari #Colonel_Halakoi_Ahmadian #Capitane_Houshang_Samadi T.me/awesta7000 YouTube.com/MehrTv www.Awesta.Fr awesta@awesta.net Institut Awesta 66 Champs Elysées 75008 Paris France Tél:+33687816144

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

#Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi pour nuire à David Abbasi.- et son biographie

      #Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas  Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi po...