lundi 27 août 2018

وصیت سیاسی مهندس بازرگان در دو گفتگوی تاریخی با سیاوش اوستا 4 ماه پیش از...



https://youtu.be/viqsZWJhJcg

شهرویور ماه سال 1373 تازی مهندس بازرگان از تهران به سیاوش اوستا زنگ زده و در چند مکالمه سخنان مهمی مطرح شد

در اینجا دوبخش از این را گوش میکنید

https://youtu.be/-HU1XAjzJbg

بخش نخست مهندس بازرگان به دفتر سیاوش اوستا زنگ زده و میخواهد با ایشان صحبت کند که 15 دقیقه میباشد

بخش دوم سیاوش اوستا پرسشهای مهمی را با نوافق مهندس بازرگان به تهران میفرستد که توسط دوستان ایشان ضبط و بطور محرمانه از ایران خارج و در رادیو آوای ایران پاریس به پاسخوری سیاوش اوستا پخش و در چند شماره نشریه نیمروز چاپ لندن به سردبیری شادروان پرویز اصفهانی بچاپ میرسد

http://opinion.Pm

در اینجا این دو بخش را میشنوید

خود مهندس بازرگان این گفتگو را وصیت خود دانسته بود

چهار ماه بعد مهندس بازرگان به مقصد امریکا سوار هواپیما شد و قرار بود در بازرگشت از امریکا سفری نیز به پاریس داشته باشد اما هواپیما در زوریخ متوقف و بشیوه مسمومیت روسی ایشان بفتل رسید

دو گفتگوی تاریخی سیاوش اوستا با مهندس بازرگان 4 ماه پیش از قتل او


jeudi 23 août 2018

در جنگ روانی رایانه ای خامنه ای که نمیداند چیست سالهاست که باخته است

Harry et Meghan Morgane ABBASI shiva abbasi en directe www.msa.pm



Morgane ABBASI  shiva abbasi en directe www.msa.pm

شخصیتهای برجسته فرانسه سر میز کتاب استاد سیاوش اوستا در نمایشگاه کتاب پاریس یکشنبه 19 ماه می
12 ème Salon du livre de la licra

ACTU/ANTISÉMITISME - LICRA PARIS: 12ÈME SALON DU LIVRE DE L'ANTIRACISME ET DE LA DIVERSITÉ

 - Fédération de Paris organise, dimanche 19 mai, le 12ème salon du livre de l'antiracisme et de la diversité sur le thème "Quel avenir pour l'Europe du vivre ensemble ?"

Avec la présence de -FRANCIS KALIFAT Président du CRIF- DAVID ABBASI  سیاوش اوستا Président France-Opinion.info--salon-du-livre La- LICRA-Florence--Berthout-Maire du ParisV-david-olivier kaminski-président de la Licra--CRIF
شخصیتهای برجسته فرانسه سر میز کتاب استاد سیاوش اوستا در نمایشگاه کتاب پاریس یکشنبه 19 ماه می

Enfants de migrants séparés de leurs parents Donald TRUMP Morgane ABBASI shiva abbasi en directe www.msa.pm

Morgane ABBASI  shiva abbasi en directe www.msa.pm

Revue de presse Morgane ABBASI shiva abbasi en directe www.msa.pm



Morgane ABBASI  shiva abbasi en directe www.msa.pm

Revue de presse Morgane ABBASI shiva abbasi en directe www.msa.pm

2018 06 08 14 04 52 Morgane ABBASI shiva abbasi en directe www.msa.pm

Et si on à décider d'islamiser la France? Morgane ABBASI shiva abbasi en directe www.msa.pm

Migrants : le Conseil constitutionnel abolit le «délit de solidarité» Morgane ABBASI shiva abbasi en directe www.msa.pm



Morgane ABBASI  shiva abbasi en directe www.msa.pm

Affaire Alexandre Benalla Morgane ABBASI shiva abbasi en directe www.msa.pm

la guerre entre chiite et sunnite et existence des clergés Sunnites Morgane ABBASI shiva abbasi en directe www.msa.pm

Trump vs Erdogan Morgane ABBASI shiva abbasi en directe www.msa.pm

mercredi 22 août 2018

أصل تسمية إيران و سر عدائها لليهود للفيلسوف اليهودي برنارد هنري ليفي -... Dénazifier Iran sur l'Ordre de BHL qui ne sait pas que le Nom IRAN sexiste depuis 7000 ans et le synonyme ne pas ce que les nazis ditent



Les propos de Bernard Henri Lévy en Faveur de la république islamique d’Iran? Ecoutez la totalités de 10 heure de vidéo
Dénazifier Iran sur l'Ordre de BHL qui ne sait pas que le Nom IRAN sexiste depuis 7000 ans et le synonyme ne pas ce que les nazis ditent
متن سخنان توهین آمیز برنارد هانری لوی را به ایران و ایرانیان و رضا شاه گوش کنید
وی میگوید ایران نازی است و باید از نازیسم پاکسازی شود و منظورش رزیم جانی حاکم نیست بلکه نام ایران است که میگوید ایران هشتاد سال است که ایران نامیده شده است و با دستور هیتلر همه شما وضزفه دارید با این دروغ بزرگ برخورد کنید زیرا با این دروغ رژیم جانی 50 سال دیگر می ماند
https://www.youtube.com/watch?v=40pQGNSG4Bk
دروغ بزرگ یک نویسنده فرانسوی ضد رضا شاه در هنگامه ایکه ملت ایران در پدافند رضا شاه بمیدان آمده است این کار و این حرف خدمت به جمهوری اسلامی و بالا بردن ضدیت با یهود و اسراییل میباشد
شاهزاده رضا پهلوی باید رسما به این دروغ اعتراض کند
صبح و شام این سخن نادرست در برنامه های رادیو و تلویزیونی برای زدن رضا شاه بزرگ مطرح میشود و هیچ کس جز استاد سیاوش اوستا تا کنون پاسخی به این دروغ نداده است
https://www.youtube.com/watch?v=Ah-dylSdw0k
تذکر تاریخی و جنجالی استاد سیاوش اوستا به بزرگترین دروغ یک نویسنده سفارشی فرانسه برنارد هانری لوی درباره نام ایران
پس از شعارهای مردم ایران رضاشاه روحت شاد دانسته یا ندانسته این فرد کتابی نوشته و بدورغ مدعی شده است که نام ایران پرشیا بوده است اما رضا شاه بدستور هیتلر پرشیا را ایران کرده است غافل از آنکه ایران از هزاران سال پیش ایران بوده و فقط یونانیان ایران ما را پرسیس و پرس خوانده اند

دروغ تاریخی برنارد هانری لوی را در لینک زیر بشنوید
https://www.les-crises.fr/l-origine-nazie-du-nom-de-liran-…/
در اسناد تاریخی فرانسه نام ایران و قدمتش چنین آمده است
و برنارد میداند و خود را به نادانی میزند که حتی در تورات نام ایران آمده است و اکثر پیامبران یهود در ایران زاده شده و همانجا مرده اند با نام آیران و در جهان هزاران هزار یهودی دختر و پسر نام آریا و آرین دارند اما قربون اون شکلت برم دلار دلار جون برنارد هانری لوی با این دروغ تاریخی جنبش نوین مردم ایران با نام رضاشاه بزرگ را در نگاه جهانیان با انتسابش به هیتلر نابود کرده و از آنطرف ایرانیان ضد رژیم اسلامی را به یهودیان بدبین میکند یعنی کلیت تلاش این آدم ضد یهود و ضد ایران آزاد و ضد جنبش رضاشاه روحت شاد میباشد
سالها پیش نیز همین برنارد هانری لوی در پشتیبانی از نیمه دیگر رزیم اسلامی در حمایت از میر حسین موسوی و کروبی در سالنی در شانزه لیزه بیست و پنج نفر ایرانی باصطلاح اپوزیسیون را جمع کرده بود تا دولت ملاها را به سبزهای دروغین بدهد غافل از آنکه موسوی و کروبی نیز از نخستین چپهای ایران ضد اسراییل و یهود بودند فیلم این مراسم را در لینک زیر ببینید
https://www.youtube.com/watch?v=986biUygFsI
&
https://www.youtube.com/watch?v=qUQr5BNjzko
و نیز
https://www.youtube.com/watch?v=ZQWP29xH2SA
&
https://www.youtube.com/watch?v=c2fxqDct6Lg
در ویدیوهای بالا میبینید که برنارد هانری لوی مدافع باند رفسنجانی و سعودی و کروبی و موسوی امروز برای ضربه زدن به جنبش رضاشاه روحت شاد با خلق دروغ شاخدار تاریخی بمیدان آمده است و تنها کسیکه در میان پارسی زبان در برابرش ایشتاد و رودرو او را در کنیسه کوپرنیک پاریس افشا کرد شخص استاد سیاوش اوستا
هرچند امروز روشنفکران و اندیشمندان فراوان فرانسه زبان در برابر دروغش ایشتاده اند اما شاهزاده رضا پهلوی نواده رضاشاه بزرگ میبایست اولین کس میبود که پاسخ این آدم را میداد
https://www.youtube.com/watch?v=0RSH8vo30tI
پاسخ های فرانسوی استاد سیاوش اوستا به این شخص
و نیز https://www.youtube.com/watch?v=LB7KRWuwyBY
پاسخ اوستا به برنارد به پارسی
https://www.youtube.com/watch?v=bA0N0OXZYME

origine du nom IRAN نام ایران در فرهنگ فرانسه
Étymologie des noms des Pays "Iran" L'Iran possède l'une des civilisations continues les plus anciennes du monde (plus de 7000 ans) . ... Populations de langues indo-européennes d'Iran1 [Iran = Ayryãnã Vaejo « l'origine des Aryens »] et de l'Inde du Nord, et qui n'implique aucune race particulière.)
Bernard Henri Levy et son grand erreur historique
France Opinion, Humeur du Temps avec David David Abbasi VI

https://www.youtube.com/watch?v=Ah-dylSdw0k

#Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi pour nuire à David Abbasi.- et son biographie

      #Dîner #débat animé par #سیاوش_اوستا #David _Abbasi en présence #Roland_Dumas  Créer un faux personnage portant le nom de Dr Abbasi po...